Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Radaris
obowiązuje od 2 stycznia 2021r.

§ 1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy Radaris dostępny pod adresem radaris.pl.

Administratorem danych gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy Radaris jest firma Edimer Eligiusz Gołębiowski z siedzibą w 40-833 Katowice, ul. Henryka Dulęby 5, NIP: 6422778363, REGON: 387805169.

§ 2.
Definicje

Usługodawca, Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego Radaris, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Polityki prywatności

Usługobiorca, Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Sklep - Sklep Internetowy Radaris dostępny pod adresem internetowym: radaris.pl

"Moje Konto" - miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, zmianę danych osobowych, zamówienie lub rezygnację z subskrypcji Newslettera

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3.
Dane przekazywane przez Użytkownika

Usługodawca gromadzi dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika, jednak nieudostępnienie niektórych danych może uniemożliwić realizację usługi.

Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) do przetwarzania danych osobowych Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika.

Użytkownik ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych Sklepu, co należy zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta Użytkownika przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Administratorem danych Użytkownika jest przedsiębiorstwo Edimer Eligiusz Gołębiowski z siedzibą w 40-833 Katowice, ul. Henryka Dulęby 5, NIP: 6422778363, REGON: 387805169, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 6421235821, REGON: 387805169.
Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w postaci adresu e-mail: ochronadanych@radaris.pl. Kontakt w we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych".
Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie radaris.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Edimer Eligiusz Gołębiowski , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu ;
c) finansowo księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Edimer Eligiusz Gołębiowski, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Edimer Eligiusz Gołębiowski, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, lub w celach marketingowych czy udostępniania danych Użytkownika); Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może się skontaktować z punktem obsługi klienta w sklepie stacjonarnym Edimer Eligiusz Gołębiowski lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@radaris.pl. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Edimer Eligiusz Gołębiowski w ramach zawieranych z Użytkownikiem umów.

Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkownika dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu Sklepu Internetowego Radaris oraz przy realizacji zamówień towarów. Dostawcy usług, którym Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkownika, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Usługodawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców usług, w tym firm kurierskich, z których korzysta Usługodawca:
- Poczta Polska (dostawa)
- InPost Express (dostawa)
- Home.pl (dostawca usług IT)
- PayU (pośrednik płatnosci elektronicznych)
- Google Ad Manager, AdSense, AdMob (Narzędzia kontroli i dostawcy technologii reklamowych)
Usługodawca korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyłącznie na jego polecenie. Świadczą oni dla Usługodawcy usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień internetowych, web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Dane osobowe Użytkownika Usługodawca przechowuje przez okres posiadania konta użytkownika ("Moje konto") w Sklepie Internetowym Radaris dla celów realizacji usługi konta użytkownika oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta użytkownika, jego dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od usunięcia konta użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy).
Dane osobowe użytkowników niezalogowanych Usługodawca przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Usługodawcę z plików cookies znajdują się w § 5 Polityki Prywatności.

§ 4.
Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych

Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie na adres ochronadanych@radaris.pl. Dodatkowo Użytkownik może dokonać wybranych zmian w ustawieniach konta użytkownika ("Moje konto"), po zalogowaniu do Sklepu.

Prawo do cofnięcia zgody. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Sklepie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić realizację zamówienia lub dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Usługodawca może świadczyć jedynie za zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Usługodawca przetwarza dane Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów oferowanych w serwisie, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwieniem korzystania ze Sklepu, a także badaniem satysfakcji. Rezygnacja z otrzymywania ofert w formie wiadomości e-mail, newsletterów oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów Usługodawcy lub usług lub klientów Usługodawcy, będzie dla Usługodawcy oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania jego danych osobowych, Usługodawca usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł on sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Usługodawca będzie traktować jako żądanie usunięcia konta użytkownika ("Moje konto"). Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
b) dane osobowe Użytkownik przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) dane osobowe Użytkownik są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Usługodawca może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Usługodawca uniemożliwi mu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Usługodawca nie będzie też do niego wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości jego danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda on ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Usługodawca je zebrał lub wykorzystywał, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację Użytkownika ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które Usługodawca realizuje, przetwarzając jego dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania jego danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w zakładce "Moje konto", po zalogowaniu się do Sklepu. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Usługodawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Dane osobowe Użytkownika Usługodawca wyśle w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Użytkownik występuje do Usługodawcy z żądaniem, Usługodawca spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Usługodawca nie będzie mógł spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, Usługodawca potrzebuje zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w swoich systemach. Dlatego może się zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od Usługodawcy w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Sklepu, a w przypadku istotnych zmian może wysłać Użytkownikowi także odrębne powiadomienia na wskazany przez niego adres e-mail. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

§ 5.
Pliki Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie jest małym plikiem, który prosi o zgodę zapisu na Twoim urządzeniu końcowym. W momencie, gdy wyrazisz na to zgodę, lub ustawienia Twojego komputera zostały zdefiniowane, aby pozwolić na to automatycznie, plik zostaje zapisany i pomaga analizować ruch internetowy, lub daje Ci znać, kiedy odwiedzasz konkretną stronę.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Niezbędne pliki cookie do działania Sklepu. Tego typu pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie sklepu Radaris - Sklep Internetowy, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie oraz dokonywanie zakupów. Brak tych plików powoduje, że korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

Pliki funkcjonalne cookie – umożliwiają zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień, dostarczając ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlenia, ilośc produktów na stronie);

Pliki statystyczne cookie – umożliwiają nam na zbieranie statystycznych informacji dot. korzystania ze Sklepu Radaris - Sklep Internetowy;

W jakich celach są wykorzystywane pliki cookies?

Używamy plików cookies, aby zidentyfikować, które strony internetowe sklepu są używane. Pozawala nam to analizować dane o naszym sklepie i ulepszać go, aby jeszcze bardziej był dostosowany do oczekiwań klientów. Używamy tych informacji jedynie do analizy statystycznej, po czym dane są usuwane z systemu.

Pliki cookies używane są w szczególności do:

- dostosowania zawartości stron internetowych Radaris - Sklep Internetowy do preferencji użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

- utrzymania sesji użytkownika Radaris - Sklep Internetowy (po zalogowaniu), dzięki której nie trzeba logować się osobno na każdej stronie sklepu internetowego

- umożliwiają korzystanie na stronie Radaris - Sklep Internetowy z funkcji „Ostatnio oglądane” i „Koszyk"

- oceny skuteczności działania reklamowego (np. remarketing) z wykorzystaniem funkcji Google Ads, Ceneo.pl i podobnych

- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Ads, Google Analytics.

- zalogowania do Radaris - Sklep Internetowy za pomocą serwisu społecznościowego.

- w celu wykonania usługi newslettera

- wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, instagram.com, youtube.com

- prezentowania opinii na stronach internetowych Radaris - Sklep Internetowy, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl.

- prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Radaris - Sklep Internetowy, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.

Klient może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

§ 5.
Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrypcji Newslettera Sklepu Internetowego Radaris.

Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać wyrażona w szczególności poprzez udostępnienie adresu e-mail w celu subskrypcji Newslettera.

Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Sklepu lub poprzez pisemny kontakt ze Sklepem z adresu poczty elektronicznej, na który otrzymywany jest Newsletter.

Zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy mogą aktywować lub anulować subskrypcję Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w usłudze "Moje Konto".

Nasza siedziba

Raty PayU

Dojazd

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl